Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Rodzaje biletów MZK Przemyśl PDF Drukuj Email

Rodzaje biletów:

 
Taryfa opłat:

 Rodzaje biletów i zasady ich sprzedaży.
Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 4

 1. Bilety jedno i wieloprzejazdowe.
  1. W Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Przemyślu mogą być stosowane:
   1. bilety jednoprzejazdowe normalne i ulgowe,
   2. bilety wieloprzejazdowe tj. karnety 6- i 4- przejazdowe, normalne i ulgowe,
   3. bilety jednorazowe normalne i ulgowe, czasowe, ważne 60 min. od skasowania. Bilety czasowe przeznaczone są do jednorazowego kasowania i zachowują swoją ważność od momentu ich skasowania przez okres: 60 min. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Po upływie 60 minut od momentu skasowania Pasażer zobowiązany jest do zakończenia podróży i opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.
  2. W komunikacji miejskiej obowiązują bilety jednoprzejazdowe, bilety wieloprzejazdowe (karnety 6- i 4- przejazdowe),  czasowe wyłącznie z nadrukiem: "Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Przemyślu".
  3. Bilety jednoprzejazdowe, bilety wieloprzejazdowe (karnety 6- i 4- przejazdowe), czasowe - są ważne tylko w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl wg stref komunikacyjnych.
  4. Karnet 6-przejazdowy składa się z biletu zasadniczego oraz z 6 odcinków z tymi samymi numerami co bilet zasadniczy.
  5. Karnet 4-przejazdowy składa się z biletu zasadniczego oraz z 4 odcinków z tymi samymi numerami co bilet zasadniczy.
  6. Z przejazdów na podstawie karnetu może korzystać jednocześnie do 6 osób (w przypadku karnetu 6- przejazdowego) oraz do 4 osób (w przypadku karnetu 4- przejazdowego), o ważności przejazdu decyduje zgodność numeru skasowanych odcinków z numerem biletu zasadniczego.
  7. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi.
  8. Pasażerowie nie posiadający uprawnień do ulg nie mogą posługiwać się biletami ulgowymi.
  9. Bilety jednoprzejazdowe, wieloprzejazdowe i czasowe dostępne są we wszystkich punktach prowadzących sprzedaż biletów, a także u kierowcy autobusu MZK Sp. z o.o. w Przemyślu tylko bilety jednorazowe "czasowe normalne ważne 60 minut od skasowania z możliwością przesiadek".
 2. Bilety jednoprzejazdowe, wieloprzejazdowe dostępne są we wszystkich punktach prowadzących sprzedaż biletów, natomiast u kierowcy autobusu MZK Sp. z o. o. w Przemyślu tylko bilety jednorazowe „czasowe normalne ważne 60 minut od skasowania z możliwością przesiadek".

 3. Bilety jednorazowe weekendowe dostępne są tylko w punkcie sprzedaży biletów MZK Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Jagiellońskiej (przy Placu Pileckiego) wydawane Rodzicom, prawnym opiekunom i dzieciom w rodzinach wielodzietnych oraz rodzinach zastępczych na zasadach określonych w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej'' na terenie miasta Przemyśla tj. na podstawie legitymacji „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3 + i rodziny zastępczej".

 4. Bilety miesięczne i okresowe.
  1. W Miejskim Zakładzie Komunikacji spółka z o.o. w Przemyślu mogą być stosowane następujące rodzaje biletów miesięcznych, okresowych normalnych i ulgowych, o niekontrolowanej ilości przejazdów:
   1. bilety miesięczne imienne trasowane normalne i ulgowe,
   2. bilety miesięczne sieciowe imienne normalne i ulgowe,
   3. bilety miesięczne na okaziciela,
   4. bilety okresowe normalne i ulgowe ważne przez 5 lub 10 dni,
   5. bilety miesięczne sieciowe imienne trasowane normalne i ulgowe,
   6. bilety miesięczne ulgowe "socjalne",
   7. bilety miesięczne rodzinne ulgowe z bonifikatą,
   8. bilety miesięczne trasowane imienne normalne i ulgowe w jedną stronę,
   9. bilety miesięczne sieciowe "SENIORA" imienne, ulgowe.
   10. bilety miesięczne sieciowe "KRWIODAWCA" imienne, ulgowe.
  2.  Legitymacje do biletu miesięcznego normalnego wydaje się na podstawie dokumentu tożsamości oraz należy przedłożyć jedno aktualne zdjęcie, natomiast legitymacje do biletów miesięcznych i okresowych ulgowych - na podstawie dokumentu tożsamości, nr Pesel i dokumentu uprawniającego do ulgi oraz należy przedłożyć jedno aktualne zdjęcie.
  3. Bilety miesięczne ważne są:
   1. w dni robocze,
   2. we wszystkie dni miesiąca,
  4. Bilety okresowe 5 i 10 dniowe ważne są od i do dnia zapisanego na bilecie.
  5. Bilety miesięczne i okresowe imienne, tzn. wystawione na określoną osobę mogą być nabywane bez żadnych ograniczeń.
  6. Na legitymacji biletu imiennego miesięcznego i okresowego umieszcza się imię i nazwisko pasażera, adres zamieszkania, symbol znaczka kontrolnego, nazwę przystanków wsiadania i wysiadania, natomiast na znaczku kontrolnym okres ważności biletu, cenę, symbol, nr legitymacji i datę sprzedaży.
  7. Pasażer dokonuje wyboru terminu ważności biletu i trasy z której będzie korzystał oraz przystanków początkowych i końcowych.
  8. Na ustalonej trasie pasażer może korzystać z autobusów wszystkich linii, które na tej trasie kursują.
  9. Ustala się przystanki końcowe równorzędne:
   1. Słowackiego - PGK, Słowackiego - Bakończycka,
   2. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - PWSW, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - PWSW - kier. centrum,
   3. Nestora - Bakończyce, Nestora - Bakończyce - PWSW.
  10. Bilet miesięczny lub okresowy wystawiony na jeden z przystanków końcowych równorzędnych wymienionych w ppkt. 1,2 lub 3 pkt. 9 uprawnia do korzystania w ramach posiadanego biletu z przejazdów do i z przystanków równorzędnych końcowych w zakresie podpunktu.
  11. Ustala się przystanki przelotowe równorzędne:
   1. Wariant A
    - Grunwaldzka - Plac Konstytucji, 3-go Maja - Oś. Hoffmanowej, 3-go Maja - Dom Handlowy, Krasińskiego Plac Konstytucji,
   2. Wariant B
    - Słowackiego - LO, Słowackiego - Biblioteka, Dworskiego Smolki, Mickiewicza Poczta.
   3. Wariant C
    - Opalińskiego - Mokra, Opalińskiego - Pułaskiego, 3-go Maja - Kochanowskiego, Stanisława Augusta.
   4. Wariant D
    - Wyb. Wilsona, Wyb. Wilsona - San, Jagiellońska - Pl. Rybi, Jagiellońska - Pl. Pileckiego, Pl. Rybi.

    Bilet miesięczny lub okresowy wystawiony na przejazd do jednego z przystanków przelotowych równorzędnych lub na trasę przebiegającą przez jeden z tych przystanków, o których mowa w pkt. 11 Wariant A, B, C lub Wariant D uprawnia do korzystania w ramach posiadanego biletu do przejazdu do i z pozostałych przystanków równorzędnych przelotowych w zakresie wariantu.
  12. Legitymacje do biletów miesięcznych i okresowych na okaziciela wydaje się na podstawie deklaracji ustnej pasażera o korzystanie z usług MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.
  13. W przypadku zgubienia lub kradzieży biletu miesięcznego lub okresowego (legitymacja, znaczek kontrolny), pasażer może otrzymać duplikat lub zaświadczenie do bezpłatnych przejazdów wyłącznie na podstawie uzyskanego z punktu sprzedaży potwierdzenia dokonania zakupu znaczka i legitymacji.
  14. Legitymacja MZK. Sp. z o.o. w Przemyślu wraz ze znaczkiem kontrolnym stanowią bilet miesięczny lub okresowy, w przypadku ulgi.
  15. Pasażer dokonujący zakupu znaczka każdorazowo obowiązany jest okazać legitymację MZK. Sp. z o.o. w Przemyślu lub podać jej dokładny numer, oraz poinformować kasjera, o ewentualnych zmianach w stosunku do ostatniego zakupu np.: zmiana okresu ważności znaczka, nabyte lub utracone prawo do biletu ulgowego, zmiana trasy przejazdu, zmiana nazwiska.
  16. Dla biletów miesięcznych, w których konieczna jest przesiadka punkt przesiadkowy musi znajdować się na najkrótszej trasie określonej w bilecie pomiędzy przystankiem początkowym, a przystankiem końcowym.
 5. Bilety Socjalne
  1. "Bilety socjalne" są to bilety ulgowe imienne, miesięczne lub okresowe, trasowane, ważne w dni robocze w strefie miejskiej upoważniające na przejazd z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
  2. Bilety socjalne przysługują dzieciom i młodzieży do ukończenia 20 roku życia z rodzin bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowanych w Przemyślu w okresie pobierania nauki.
  3. Uprawnienia do świadczeń, o których mowa w ust. 2 ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu sporządzający wykazy osób - każdorazowo na kwartał danego roku - uprawnionych będące podstawą wydania biletów przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu. Pełne koszty tych świadczeń pokrywa MOPS w Przemyślu ze środków przyznanych mu na ten cel.
  4. Dla ustalenia uprawnień przyjmuje się, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalonego na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 z późniejszymi zmianami).
 6. Bilety miesięczne ulgowe z bonifikatą
  1. Bilety miesięczne ulgowe z bonifikatą przysługują każdej rodzinie zameldowanej w Przemyślu i na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn, pod wspólnym adresem, w której jedno z rodziców jest w stanie udokumentować liczbę dzieci na które pobiera zasiłek rodzinny tj. co najmniej  na dwoje dzieci do lat 18-tu, a w przypadku pobierania nauki - do ukończenia 24 lat.
  2. Podstawą nabycia biletów miesięcznych ulgowych z bonifikatą jest:
   1. przedłożenie zaświadczenia podmiotu wypłacającego zasiłek rodzinny,
   2. obowiązkowy wykup co najmniej jednego biletu miesięcznego ulgowego przez jednego z rodziców lub rodzeństwa, a na następny bilet ulgowy przysługuje bonifikata,
  3. Ustala się wysokość bonifikaty przy zakupie biletów miesięcznych ulgowych:
   1. 20% bonifikaty na zakup drugiego biletu miesięcznego ulgowego w rodzinie,
   2. 50% bonifikaty na zakup trzeciego i każdego następnego biletu miesięcznego ulgowego w rodzinie.
 7. Bilety miesięczne trasowane imienne normalne i ulgowe w jedną stronę
  1. Ustala się cenę biletów miesięcznych trasowanych imiennych normalnych i ulgowych w jedną stronę w wysokości 50% cen biletów miesięcznych trasowanych imiennych normalnych i ulgowych w obie strony podróżowania.
  2. Na legitymacji biletu miesięcznego trasowanego imiennego normalnego i ulgowego w jedną stronę umieszcza się imię i nazwisko pasażera, adres zamieszkania, symbol znaczka kontrolnego, przystanek wsiadania i wysiadania. Za przystanek początkowy uważa się przystanek wsiadania a za przystanek końcowy uważa się przystanek wysiadania na którym pasażer kończy podróż.
 8. Bilety miesięczne "SENIORA" imienne, sieciowe, ulgowe
  1. Bilety miesięczne "SENIORA" przysługują osobom, które ukończyły 65 lat życia - mieszkańcom miasta Przemyśla i mieszkańcom Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn pobierającym emeryturę w wysokości do 1200 zł brutto, określoną na podstawie dokumentu potwierdzającego wysokość aktualnej emerytury.
  2. Bilety miesięczne "SENIORA" imienne, sieciowe, ulgowe ważne są we wszystkie dni miesiąca.
 9. Bilety miesięczne "KRWIODAWCA"
  1. Bilety miesięczne "KRWIODAWCA" przysługują osobom - Zasłużonym Honorowym Dawcom krwii o których mowa w § 2 ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwii" (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1324)- na podstawie legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi".
  2. Bilety miesięczne "KRWIODAWCA" imienne, sieciowe, ulgowe ważne są we wszystkie dni miesiąca.
 10.   Bilety oraz dokumenty (legitymacje, znaczki) wymienione w załączniku 4 wydaje się w Punkcie Sprzedaży Biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Jagiellońskiej (Przy placu Pileckiego). 
 11.   Dopuszcza się możliwość sprzedaży biletów: jednorazowych, czasowych i miesięcznych w formie elektronicznej za pomocą telefonu komórkowego (z wyłączeniem biletów weekendowych).
Postanowienia końcowe.
Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 5
 1. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu do 10-go dnia po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego przedkłada Prezydentowi Miasta Przemyśla informację o ilości sprzedanych biletów "SENIORA" oraz "KRWIODAWCA" oraz biletów weekendowych.
 2. Kierowcy w autobusach prowadzą sprzedż doraźną tylko biletów jednorazowych normalnych "CZASOWYCH" ważnych 60 minut od skasowania z możliwością przesiadek bez dodatkowych opłat manipulacyjnych, za odliczoną gotówkę, podczas postoju autobusu na przystanku.
 3. Bilety należy kasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
 4. MZK. Spółka z o.o. upoważniony jest do kontroli biletów, nakładania i egzekwowania opłat dodatkowych, a pasażer obowiązany jest do okazania biletu oraz dokumentów uprawniających do ulgi w przejazdach bezpłatnych.
 5. Brak ważnego biletu za przejazd w trakcie kontroli jest równoznaczny z jazdą bez biletu.
 6. W uzasadnionych wypadkach pasażer może ubiegać się o anulowanie opłaty dodatkowej.
 7. Ceny za usługi przewozowe na liniach specjalnych (okolicznościowych rekreacyjnych, przewozach zamkniętych itp.) ustala się na zasadach pełnej rentowności tych usług. Ceny te podaje Przewoźnik.
 8. Przy przewozie osób na liniach specjalnych (okolicznościowych, rekreacyjnych, przewozach zamkniętych), ulgi nie mają zastosowania.

Taryfa opłat
Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 1

Bilety jedno i wielo przejazdowe.

 

Strefa miejska
  Bilet miejski normalny 2,50 zł
  Bilet miejski ulgowy komunalny 1,70 zł
  Bilet miejski ulgowy ustawowy 1,25 zł
  Bilet czasowy normalny (ważny 60 minut od skasowania) 3,00 zł
  Bilet czasowy ulgowy komunalny (ważny 60 minut od skasowania) 2,20 zł
  Bilet weekendowy (przysługujący rodzinom wielodzietnym 3+) bezpłatny
  Karnet 6 - przejazdowy normalny(6x2,40) 14,40 zł
  Karnet 6 - przejazdowy ulgowy komunalny (6x1,60) 9,60 zł
Strefa miejsko - podmiejska (przejazdy ze strefy miejskiej do podmiejskiej i odwrotnie)
  Bilet normalny 3,70 zł
  Bilet ulgowy ustawowy (50%) 1,85 zł
  Bilet ulgowy komunalny 2,20 zł
  Karnet 4 - przejazdowy ulgowy (4x2,10) 8,40 zł
  Bilet czasowy normalny (ważny 60 minut od skasowania) 4,20 zł
  Bilet czasowy ulgowy komunalny (ważny 60 minut od skasowania) 3,00 zł
Strefa podmiejska - (bez prawa wjazdu do strefy miejskiej)
  Bilet normalny podmiejski 2,50 zł
  Bilet ulgowy podmiejski 1,25 zł
Bilety jednorazowe dla przystanków  - strefa miejsko - podmiejska:
Ostrów II, Ostrów Osiedle, Ostrów III, Ostrów Szkoła, Ostrów Bloki, Kuńkowce Poczta
  Bilet normalny 3,00 zł
  Bilet ulgowy komunalny 2,20 zł
  Bilet ulgowy ustawowy(50%) 1,50 zł
  Karnet 4 - przejazdowy ulgowy (4x2,10) 8,40 zł
Bilety okresowe i miesięczne ze strefy miejskiej do przystanków - strefa miejsko - podmiejska:
Ostrów II, Ostrów Osiedle, Ostrów III, Ostrów Szkoła, Ostrów Bloki, Kuńkowce Poczta
 Bilety okresowe ważne 5 dni  
  Bilet A5, C5 Imienny trasowany normalny 20,00 zł
  Bilet B5, D5 Imienny trasowany ulgowy 10,00 zł
     
     
 Bilety okresowe ważne 10 dni  
  Bilet A10, C10 Imienny trasowany normalny 28,00 zł
  Bilet B10, D10 Imienny trasowany ulgowy 14,00 zł
     
     
 Bilety miesięczne  
  Bilet Imienny trasowany normalny ważny w dni robocze 70,00 zł
  Bilet B Imienny trasowany ulgowy ważny w dni robocze 35,00 zł
  Bilet B-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 17,50 zł
  Bilet C Imienny trasowany normalny ważny we wszystkie dni 74,00 zł
  Bilet Imienny trasowany ulgowy ważny we wszystkie dni  37,00 zł
  Bilet D-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 18,50 zł
     
     

 Bilety okresowe ważne 5 dni.

 

strefa miejska
A-5 Imienny trasowany, normalny 20,00 zł
B-5 Imienny trasowany, ulgowy 10,00 zł
C-5 Imienny trasowany, normalny 20,00 zł
D-5 Imienny trasowany, ulgowy 10,00 zł
E-5 Sieciowy normalny, na okaziciela ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 32,00 zł
F-5 Sieciowy normalny, imienny ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 28,00 zł
G-5 Sieciowy ulgowy, imienny ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 14,00 zł
     
     
strefa miejsko - podmiejska
do 5 km
H-5 Imienny trasowany, normalny 24,00 zł
J-5 Imienny trasowany, normalny 24,00 zł
K-5 Imienny trasowany, ulgowy 12,00 zł
L-5 Imienny trasowany, ulgowy 12,00 zł
powyżej 5 do 10 km
M-5 Imienny trasowany, normalny 28,00 zł
N-5 Imienny trasowany, normalny 28,00 zł
O-5 Imienny trasowany, ulgowy 14,00 zł
P-5 Imienny trasowany, ulgowy 14,00 zł
powyżej 10 do 15 km
R-5 Imienny trasowany, normalny 30,00 zł
S-5 Imienny trasowany, normalny 30,00 zł
T-5 Imienny trasowany, ulgowy 15,00 zł
U-5 Imienny trasowany, ulgowy 15,00 zł
powyżej 15 do 20 km
V-5 Imienny trasowany, normalny 32,00 zł
X-5 Imienny trasowany, normalny 32,00 zł
Y-5 Imienny trasowany, ulgowy 16,00 zł
Z-5 Imienny trasowany, ulgowy 16,00 zł
powyżej 20 km
WV-5 Imienny trasowany, normalny 34,00 zł
WX-5 Imienny trasowany, normalny 34,00 zł
WY-5 Imienny trasowany, ulgowy 17,00 zł
WZ-5 Imienny trasowany, ulgowy 17,00 zł
EX-5 Sieciowy normalny na okaziciela ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca 36,00 zł
EU-5 Sieciowy ulgowy na okaziciela ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca 18,00 zł

 

Bilety okresowe ważne 10 dni.

strefa miejska
A-10 Imienny trasowany, normalny 28,00 zł
B-10 Imienny trasowany, ulgowy 14,00 zł
C-10 Imienny trasowany, normalny 28,00 zł
D-10 Imienny trasowany, ulgowy 14,00 zł
E-10 Sieciowy normalny, na okaziciela ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 45,00 zł
F-10 Sieciowy normalny, imienny ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 44,00 zł
G-10 Sieciowy ulgowy, imienny ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 22,00 zł
     
     
strefa miejsko - podmiejska
do 5 km
H-10 Imienny trasowany, normalny 32,00 zł
J-10 Imienny trasowany, normalny 32,00 zł
K-10 Imienny trasowany, ulgowy 16,00 zł
L-10 Imienny trasowany, ulgowy 16,00 zł
powyżej 5 do 10 km
M-10 Imienny trasowany, normalny 36,00 zł
N-10 Imienny trasowany, normalny 36,00 zł
O-10 Imienny trasowany, ulgowy 18,00 zł
P-10 Imienny trasowany, ulgowy 18,00 zł
powyżej 10 do 15 km
R-10 Imienny trasowany, normalny 38,00 zł
S-10 Imienny trasowany, normalny 38,00 zł
T-10 Imienny trasowany, ulgowy 19,00 zł
U-10 Imienny trasowany, ulgowy 19,00 zł
powyżej 15 do 20 km
V-10 Imienny trasowany, normalny 40,00 zł
X-10 Imienny trasowany, normalny 40,00 zł
Y-10 Imienny trasowany, ulgowy 20,00 zł
Z-10 Imienny trasowany, ulgowy 20,00 zł
powyżej 20 km
WV-10 Imienny trasowany, normalny 44,00 zł
WX-10 Imienny trasowany, normalny 44,00 zł
WY-10 Imienny trasowany, ulgowy 22,00 zł
WZ-10 Imienny trasowany, ulgowy 22,00 zł
EX-10 Sieciowy normalny na okaziciela ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca 44,00 zł
EU-10 Sieciowy ulgowy na okaziciela  ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca 22,00 zł

Bilety miesięczne.

 

strefa miejska
A Bilet miesięczny imienny trasowany normalny, ważny w dni robocze 70,00 zł
B Bilet miesięczny imienny trasowany ulgowy, ważny w dni robocze 35,00 zł
B-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 17,50 zł
C Bilet miesięczny imienny trasowany normalny, ważny we wszystkie dni miesiąca 74,00 zł
D Bilet miesięczny imienny trasowany ulgowy, ważny we wszystkie dni miesiąca 37,00 zł
D-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 18,50 zł
E Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela normalny, ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta 120,00 zł
F Bilet miesięczny sieciowy imienny normalny, ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 100,00 zł
G Bilet miesięczny sieciowy imienny ulgowy, ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta, we wszystkie dni miesiąca 50,00 zł
     
     
SEM Imienny, sieciowy, ulgowy "SENIORA" ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta 10,00 zł
HDK Imienny, sieciowy, ulgowy "KRWIODAWCA" ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta 10,00 zł
strefa miejsko - podmiejska
do 5 km
H Imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny 70,00 zł
J Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny 72,00 zł
K Imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy 35,00 zł
K-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 17,50 zł
L Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy 36,00 zł
L-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 18,00 zł
powyżej 5 do 10 km
M Imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny 82,00 zł
N Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny 84,00 zł
O Imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy 41,00 zł
O-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 20,50 zł
P Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy 42,00 zł
P-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 21,00 zł
powyżej 10 do 15 km
R Imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny 86,00 zł
S Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny 88,00 zł
T Imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy 43,00 zł
T-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 21,50 zł
U Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy 44,00 zł
U-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 22,00 zł
powyżej 15 do 20 km
V Imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny 92,00 zł
X Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny 94,00 zł
Y Imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy 46,00 zł
Y-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 23,00 zł
Z Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy 47,00 zł
Z-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 23,50 zł
powyżej 20 km
WV Imienny trasowany, ważny w dni robocze normalny 106,00 zł
WX Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny 108,00 zł
WY Imienny trasowany, ważny w dni robocze ulgowy 53,00 zł
WY-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 26,50 zł
WZ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca ulgowy 54,00 zł
WZ-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca dla posiadaczy "Samorządowej Karty Dużych Rodzin - Gminy Przemyśl" 27,00 zł
EX Sieciowy normalny na okaziciela ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca 140,00 zł
EU Sieciowy ulgowy na okaziciela ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. ważny we wszystkie dni miesiąca 70,00 zł
Fx Sieciowy imienny normalny, ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. w Przemyślu ważny we wszystkie dni miesiąca 120,00 zł
Gx Sieciowy imienny ulgowy, ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. w Przemyślu ważny we wszystkie dni miesiąca 60,00 zł
SEWP Sieciowy ulgowy imienny "SENIORA" 10,00 zł
HDKP Sieciowy ulgowy imienny "KRWIODAWCA" 10,00 zł

 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców