Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Przepisy porządkowe PDF Drukuj Email

Wyciąg z Regulaminu
świadczenia usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.

(Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 277/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 września 2008r.)

PRZEPISY OGÓLNE

Pasażerowie oraz kierujący autobusami, a także osoby upoważnione do kontroli biletowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Do przejazdu autobusami MZK Sp. z o.o. w Przemyślu upoważniają:

 • bilety emitowane przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu z tym, że w przypadku biletu ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z przejazdu bezpłatnego.

MZK Sp. z o.o. w Przemyślu nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe w skutek przerw w ruchu albo zmiany kierunku ruchu spowodowanych z przyczyn niezależnych od Spółki.

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 • Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu.
 • Pasażer ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
 • W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy za tym biletem, następnym autobusem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo autobusem zastępczym podstawionym przez Przewoźnika.
 • Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu autobusu.
 • Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu przez kierowcę czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie.
 • Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 5 kierowca zobowiązany jest podjechać niezwłocznie do przystanku dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcia miejsca w autobusie.
 • Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 • Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku „na żądanie” obowiązany jest wcześniej powiadomić kierowcę, a osoba zamierzająca wsiąść daje znak poprzez podniesienie ręki.
 • Pasażer nie uprawniony, a zajmujący miejsce oznaczone „dla inwalidy” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku” itp. zobowiązany jest samoistnie zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której jest ono przeznaczone.
 • Pasażer jest zobowiązany przez cały czas jazdy posiadać ważny bilet i okazywać go lub wręczać na żądanie obsługi autobusu lub kontrolerów biletowych.
 • Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu inne osobie.
 • Bilet zniszczony jest nieważny. Nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem, jako biletem ważnym uprawniającym do przejazdu.

Zabronione jest:

 • wsiadanie i wysiadanie z autobusu w czasie jazdy,
 • jazda na stopniach, zderzakach oraz innych zewnętrznych elementach autobusu,
 • nieuzasadnione uruchamianie sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,
 • zanieczyszczanie autobusu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
 • wychylanie się z autobusu i opieranie o drzwi podczas jazdy,
 • spożywanie artykułów żywnościowych mogących zanieczyścić innych pasażerów lub wnętrze autobusu,
 • granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radiomagnetofonów lub zakłócanie w inny sposób spokoju w autobusie,
 • wsiadanie lub wysiadanie z autobusu po sygnale odjazdu,
 • palenie tytoniu,
 • wyrzucanie z autobusu w czasie jazdy lub na postoju jakichkolwiek przedmiotów,
 • przewożenie dzieci w wózkach bez skutecznego zabezpieczenia szelkami,
 • wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkodę lub obrażenia,
 • wykonywanie wszelkich czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.  

 

 • Pasażerowie mogą przewozić w autobusie bagaż ręczny. Bagaż ten nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub Przewoźnikowi, a także przeszkadzać podróżnym lub narażać ich na niewygody.
 • W szczególności w autobusach nie wolno przewozić brani palnej, amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, środków chemicznych (żrących, cuchnących), a także przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
 • Przewóz psa jest możliwy pod opieką dorosłego podróżnego, pod warunkiem że posiada aktualne świadectwo szczepienia psa, pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
 • Nadzór nad bagażem i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie należy do pasażera.
 • Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu.
 • Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach do siedzenia.  

PRAWA I OBOWIĄZKI OBSŁUGI AUTOBUSÓW

Obsługa autobusu ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osób:

 • zachowujących się agresywnie wobec pasażerów lub obsługi,
 • używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
 • przewożących bagaż nie odpowiadający warunkom określonych w przepisach,
 • które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów lub obsługi,  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierujący autobusem ma prawo zjechać z trasy przejazdu do najbliższego Komisariatu Policji lub Straży Miejskiej lub wezwać Policję lub Straż Miejską.

Kierujący autobusem zobowiązany jest do zasygnalizowania odjazdu, po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz, a wysiadające opuściły autobus.

Kierujący autobusem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w autobusie oraz przekazać ją do siedziby MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.

Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

Informacje obsługi autobusu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Pracownicy Przewoźnika zobowiązani są do udzielania na prośbę pasażera informacji dotyczących przewozu.

W każdym autobusie powinna znajdować się informacja o możliwości składania przez podróżnych wniosków i skarg na działalność Przewoźnika.

KONTROLA BILETOWA

Prawo do kontroli biletów w autobusie mają kierujący autobusem oraz osoby upoważnione przez MZK Sp. z o. o. w Przemyślu legitymujące się identyfikatorem ze zdjęciem i numerem służbowym umieszczonym w widocznym miejscu.

Kontrola biletowa rozpoczyna się gdy drzwi są już zamknięte i autobus ruszył z przystanku.

Podczas kontroli pasażer obowiązany jest okazać bilet oraz dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku biletu imiennego lub dokument uprawniający do ulgi – w przypadku biletu ulgowego.

Osoba, która nie może okazać ważnego biletu za przejazd zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za przejazd i nałożonej opłaty dodatkowej.

W szczególnych przypadkach MZK Sp. z o. o. w Przemyślu może anulować opłatę dodatkową.

W celu wypisania blankietu opłaty dodatkowej pasażer obowiązany jest okazać dokument stwierdzający tożsamość.

Po przyjęciu opłaty dodatkowej osoba kontrolująca wystawia dowód wpłaty   potwierdzający przyjęcie gotówki.

Odmowa okazania przez osobę jadącą bez ważnego biletu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, uzasadnia wezwanie Policji lub Straży Miejskiej, względnie dowóz do siedziby tych jednostek. 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców